Stěna

         

Sportovní hala - Horolezecká stěna

  René Hnát
  vedoucí
adresa Pražská 2, Svitavy 568 02
telefon 461 530 266
mobil 731 412 013
email sportovnihala@svitavy.cz

 

UPOZORNĚNÍ

Lezení na horolezecké stěně je dovoleno jen v uvedených časech. Z technických důvodů je změna času vyhrazena.
Na žádost ostatních uživatelů haly je zakázáno lezení se sypaným magnéziem. Lze používat magnézium v kouli nebo tekuté.

Provozní doba                     lezení z galerie          lezení z hlavní plochy

    pondělí                                 7 - 22                          17 - 22
    úterý                                      7 - 22                 15,30-17    20-21,30
    středa                                   7 - 22                     15,30  - 22
    čtvrtek                                    7 - 22                          20 - 22
    pátek                                     7 - 22                      17,30 - 22
    
  Čas víkendového lezení najdete v aktuálních zprávách

                       

Vstupné

z galerie                      do 15-ti let         40 Kč/2 hod.
                                      ostatní               50 Kč/2 hod.
z  hlavní polochy        do 15-ti let         70 Kč/2 hod.
                                      ostatní               90 Kč/2 hod.
permanentka                1000 Kč / 20 vstupů / 2 hod.

Provozní řád horolezecké stěny

Článek 14

1)Provozní řád horolezecké stěny je nedílnou součástí provozního řádu sportovní haly a určuje zásady chování uživatelů horolezecké stěny, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.
2)Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k disciplinárnímu řízení (u žáků a studentů škol), k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) a k okamžitému zákazu vstupu (u ostatních osob) bez náhrady vstupného.

Článek 15

1)Horolezecká stěna je určena pro výcvik volného lezení, sportovní trénink a pořádání soutěží ve volném lezení.
2)Provozovatel odpovídá za bezpečnost jím na stěně umístěných jistících pomůcek (nýtů, řetězů, karabin a expresek)

Článek 16

1)Provozní řád horolezecké stěny se vztahuje na všechny účastníky provozu horolezecké stěny.
2)Účastníkem provozu horolezecké stěny je každá osoba, která se v době provozu horolezecké stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru horolezecké stěny (tj. v části sportovní haly, nad kterou je stěna umístěna nebo na galerii v prostoru horolezecké stěny. Konkrétní vymezení je dáno na hrací ploše plochou ochranného koberce pod horolezeckou stěnou a celým prostorem příslušné galerie.
3)V době provozu horolezecké stěny je zakázáno používat průchod pod horolezeckou stěnou a příslušnou galerii, kde je stěna umístěna. K přesunu účastníků dalších sportovních aktivit v době provozu stěny slouží výhradně druhá galerie na protilehlé straně od horolezecké stěny.

Článek 17

1)Účast na provozu horolezecké stěny je povolena výhradně po seznámení se s provozním řádem horolezecké stěny  a uhrazení vstupného.
2)Účastník provozu horolezecké stěny je povinen svým podpisem potvrdit, že je seznámen s provozním řádem a tím i s povinností bez výhrad uposlechnout všechna jeho ustanovení. Každý účastník provozu horolezecké stěny je povinen pečlivě zvážit svůj zdravotní stav a účastnit se provozu úměrně tomuto zdravotnímu stavu a momentální tělesné a sportovní kondici.
3)Účast na provozu horolezecké stěny je povolena:

a)členům Českého horolezeckého svazu (po prokázání se průkazem ČHS)
b)nováčkům a začátečníkům pouze za stálé přítomnosti instruktora (po prokázání se příslušným průkazem)
c)osobám mladším 15-let pouze pod přímým dohledem osoby starší 18-ti let, která splňuje podmínky podle článku 17 odstavce 3 a)

Článek 18

1)Každý účastník provozu horolezecké stěny odpovídá za:
bezvadný stav své výstroje a výzbroje
používání pouze oficiálně schválených horolezeckých pomůcek odpovídajících ČSN nebo s certifikátem CE  (minimální délka lana je 35 m)
dodržování zásad sportovního lezení a bezpečnosti při výstupu i sestupu

2)   Každý lezec je povinen:
chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky provozu stěny
před zahájením tréninku připravit nejprve prostranství v okolí stěny, zejména důkladné celoplošné rozvinutí koberce a uvolnění lanka s ochranou sítí
přípravu je možné provádět pouze v čisté sportovní obuvi (mimo lezeckou) nebo bez obuvi
před výstupem překontrolovat své navázání na úvaz (dle norem UIAA) a připravenost jistící osoby; zapínat postupová jištění z bezpečné pozice, zapínat jistící body ve výstupové cestě nejpozději ve výši kolen
při odkládání lezecké výstroje nesmí docházet k poškození palubovky
neodbočovat z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky tréninku (na jedné výstupové linii je zakázáno součastné lezení dvou lezců)
po dosažení vrcholu stěny se zajistit a uzavřít bezpečně horní karabinu
používat pouze schválené postupy pro dynamické jištění (osma, poloviční lodní uzel, GRIGRI apod.)
věnovat trvalou pozornost výstupu (v případě prasklého nebo jinak poškozeného chytu, tento nepoužívat a závadu ihned oznámit obsluze, případně upozornit lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit k lezení)
používat vhodnou lezeckou obuv, která  nesmí poškozovat povrch stěny a palubovku
zdržovat se v lezecké obuvi pouze ve vyhrazeném prostoru, který je dán kobercem umístěným pod stěnou
druholezec je povinen lézt na laně blíže u stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění
po ukončení tréninku jsou povinni poslední účastníci uvést prostranství a horolezeckou stěnu do původního stavu, zejména zbavení koberce zbytků magnézia, uložení koberce pod horolezeckou stěnu, instalace a napnutí lanka ochranné sítě  případně navrácení jiných uložených pomůcek (plošina apod.)

3)   Každý jistící je povinen:
věnovat plnou pozornost výstupu i spouštění prvolezce, povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu; případný pád musí zachytit tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce nebo ostatních účastníků provozu horolezecké stěny; neúměrně dlouhé pády na efekt nejsou povoleny
spouštění provádět plynule, pomalu a s ohledem na ostatní účastníky tréninku
při lezení na galerii používat sebejištění, nevstupovat ani nesedat na vyvýšený okraj (obklad vzduchotechniky)
4)   Všem účastníkům provozu horolezecké stěny je přísně zakázáno:
lezení bez jištění (bouldering) ve výšce větší než postupové jištění v čelní stěně, na bočních stěnách na galerii je bouldering přísně zakázán
při lezení v čelní stěně – lezení s horním lanem zapnutým pouze v horní karabině
dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod.
navazovat se na lano pomocí karabiny
upravovat cesty bez povolení technického správce stěny nebo vedoucího sportovní haly
manipulovat s chyty nebo veškerými jistícími prvky
jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění

Článek 19

Každý účastník provozu horolezecké stěny, který zjistí porušování kteréhokoliv bodu tohoto provozního řádu je povinen upozornit ihned danou osobu na nutnost dodržování uvedených ustanovení. V případě, že uvedená osoba okamžitě neuposlechne, je každý  účastník povinen ihned informovat vedoucího sportovní haly nebo obsluhu, která vedoucího zastupuje v době jeho nepřítomnosti.